PARĀDU PIEDZIŅA UN KREDĪTRISKU VADĪBA
 Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Rīgā 2018.gada 5.oktobrī

Noteikumos lietotie termini:

Izpildītājs: SIA „FinColl”, reģ.Nr. 40203112185,  juridiskā adrese: Abavas ielā 13-2, Rīgā, LV – 1004. Tālr. +371 23001585. E-pasta adrese: info@fincoll.lv.

Pasūtītājs: juridiska persona kurai Izpildītājs sniedz pakalpojumu PARĀDU PIEDZIŅA UN KREDĪTRISKU VADĪBA uz pasūtījuma, iesniegto dokumentu, informācijas un šo noteikumu pamata.

Parādnieks: jebkura juridiska persona, kura ir nokavējusi parāda samaksu Pasūtītājam.

Parādu piedziņa ārpustiesas ceļā: ir ārpus tiesas procesa veikts tiesisku darbību kopums, kuru Izpildītājs veic pēc attiecīgā pasūtījuma saņemšanas un apstiprināšanas no Pasūtītāja. Pakalpojuma mērķis ir veicināt Pasūtītāja parādnieka pieļauta kavēta maksājuma – parāda samaksu Pasūtītājam.

Kredītrisku vadības pakalpojumi: Izpildītāja veiktas un/vai Pasūtītāja uzņēmumā Izpildītāja organizētu darbību kopums Izpildītāja pircēju vai pakalpojumu saņēmēju kavētu maksājumu ierobežošanai un novēršanai nākotnē. Šādi pakalpojumi var ietvert organizatoriskas, juridiskas, informēšanas, konsultēšanas u.c. veida Izpildītāja darbības un ir norādīti attiecīgajā Pasūtītāja pasūtījumā Kredītrisku vadības pakalpojumiem.

Puses: Izpildītājs un Pasūtītājs.

Pakalpojuma maksa: maksa par Izpildītāja sniegtajiem PARĀDU PIEDZIŅAS UN/VAI KREDĪTRISKU VADĪBAS pakalpojumiem par kuru Puses ir vienojušās Pasūtījumā vai jebkādā citā veidā atsevišķi no Pasūtījuma (piemēram, izmantojot e-pastu, saziņas aplikācijas Whatsapp, Viber, Skype u.t.ml.). Maksa par PARĀDU PIEDZIŅAS pakalpojumu tiek noteikta procentuālā (% ) izteiksmē bez nodokļiem un tiek piemērota katrai samaksātajai parāda daļai pēc Pasūtījuma saņemšanas. Maksa par kredītrisku vadībaS pakalpojumu tiek noteikta attiecīgajā Pasūtījumā.

Pasūtījums: Pasūtītāja pieteikums Izpildītājam sniegt pakalpojumu PARāDU PIEDZIŅA un / vai kredītrisku vadība.


Pasūtījuma iesniegšana, apstiprināšana un izpilde.

1.      Attiecīgā parādu piedziņas vai kredītrisku vadības pakalpojuma sniegšanu Izpildītājam, Pasūtītājs uzsāk pēc Pasūtītāja rakstveida pasūtījuma saņemšanas un apstiprināšanas.

2.      Pēc Izpildītāja pirmā pieprasījuma, Pasūtītājam ir jāiesniedz visi pasūtījuma izpildei nepieciešamie dokumenti. Parādu ārpustiesas piedziņas pakalpojuma gadījumā arī pilnvarojums vest lietu vai lietas,  parādu apliecinoši dokumentu kopijas (līgumus, preču transporta pavadzīmes - rēķinus, lietišķās sarakstes ar parādnieku u.c.).

3.      Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par pasūtījumos norādīto ziņu, tai skaitā, parādu apliecinošu dokumentu pareizību un uzņemas labprātīgi segt jebkurus zaudējumus, kuri Izpildītājam radīsies no nepatiesu ziņu sniegšanas.

4.      Sniedzot Pasūtītājam PARĀDU PIEDZIŅAS UN / VAI KREDĪTRISKU VADĪBAS pakalpojumus, Izpildītājs pats izvēlas atbilstošas, samērīgas un piemērotas metodes un instrumentus, kurus izmantot.

5.      Izpildītājs informē Pasūtītāju par parādu piedziņas pakalpojuma izpildes gaitu un virzību ne retāk kā vienu reizi 60 dienās vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma, savukārt Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja informācijas pieprasījumiem, kā arī apņemas saprātīgos termiņos sniegt atbildes uz Izpildītāja atskaitēm un priekšlikumiem.

6.      Pēc parādu piedziņas pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas no Pasūtītāja puses, Izpildītājs apņemas informēt par jebkuru parādnieka veikto parāda maksājumu vai preču atgriešanu parāda dzēšanai 3 dienu laikā no maksājuma vai preču saņemšanas dienas.

7.      Ja pēc Parādu piedziņas pakalpojuma pasūtījuma apstiprināšanas no Izpildītāja puses  starp Pasūtītāju un parādnieku  tiek panākta vienošanās kura skar vai var skart parāda dzēšanu, Pasūtītājs apņemas par to nekavējoties paziņot Izpildītājam.

8.      Ja 60 dienu laikā no attiecīgā ārpustiesas parāda piedziņas pasūtījuma izpildes uzsākšanas brīža Pasūtītāja parādnieks nav nekādā veidā reaģējis uz Izpildītāja darbībām un aicinājumiem labprātīgi samaksāt kavēto maksājumu, noslēgt vienošanos par parāda samaksu vai veikt parāda maksājumus, Izpildītājam ir tiesības izbeigt ārpustiesas parādu piedziņas pakalpojumu un piedāvāt Pasūtītājam parāda piedziņu tiesas ceļā, ja tas ir saimnieciski lietderīgi.

9.      Ja Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas par parāda piedziņu tiesas ceļā, Puses noslēdz atsevišķu vienošanos vai vienojas par pakalpojuma maksu un termiņiem jebkurā citā Pusēm ērtā veidā (tai skaitā e-pasta sarakstē). Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt parāda piedziņu tiesas ceļā saskaņā ar Izpildītāja izrakstītajiem rēķiniem un Pušu vienošanos. Ja Izpildītāja rēķini netiek samaksāti, Izpildītājs ir tiesīgs nekavējot izbeigt parāda piedziņu tiesas ceļā.

10.  Izpildītāja sniegtajam Pasūtītāja pircēju kredītspējas izvērtēšanas pakalpojumam ir informatīvs raksturs un Izpildītājs nenes nekādu atbildību par Pasūtītāja darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto informāciju.

Pakalpojumu apmaksa.

11.  Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt  Pakalpojuma maksu Pasūtījumā noteiktajā apmērā un Izpildītāja izrakstītajā rēķinā noteiktajā termiņā.

12.  Pēc attiecīgā pasūtījuma apstiprināšanas, Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt parāda piedziņas pakalpojumu ja Izpildītājs saņem jebkāda veida parāda samaksu no parādnieka, vai starp Pasūtītāju un parādnieku tiek panākta vienošanās par piegādāto preču atgriešanu (vai vienošanos par preču apmaiņu pret līdzvērtīgu vai Pasūtītājam tiek sniegti pakalpojumi parāda vērtībā u.t.m.l.). šādā gadījumā parāda piedziņas pakalpojuma maksa tiek aprēķināta no summas par kādu samazinājies parāds.

13.  Ja parādnieks ir uzsācis parāda samaksu un/vai ir noslēgta vienošanās par parāda atmaksu, bet Pasūtītājs kādu iemeslu dēļ vēlas atcelt pasūtījumu par parāda piedziņu ātrāk kā 60 dienu laikā pēc attiecīgā pasūtījuma izpildes uzsākšanas, Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt parāda piedziņas pakalpojumu saskaņā ar attiecīgajā Pasūtījumā noteikto procentu apmēru, kas tiek aprēķināts no visas parāda summas, kas minēta pasūtījumā.

Citi noteikumi un nosacījumi.

14.  Pusēm šajos noteikumos uzlikto pienākumu izpildīšanai ir tiesības izmantot elektroniskos dokumentus, t.sk., izrakstīt, nosūtīt un saņemt rēķinus, iesniegt paziņojumus, iesniegumus un jebkurus citus dokumentus.

15.  Pušu elektronisko dokumentu sūtījumi tiek uzskatīti par nosūtītiem pienācīgā veidā, tikai tad ja tie nosūtīti uz Pasūtītāja pasūtījumā un šajos noteikumos norādītajām Pušu e-pasta adresēm vai uz e-pasta adresi no kuras Pasūtījums saņemts, vai apstiprināts.

16.  Jebkuru paziņojumu, iesniegumu šī Līguma ievērošanas un pakalpojuma sniegšanas ietvaros Izpildītājs un Pasūtītājs viens otram iesniedz rakstveidā.

17.  Puses tiek atbrīvotas no jebkādas atbildības par šo noteikumu nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse vai abas Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.

18.  Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja Puses nespēs panākt vienošanos, tad Puses strīdu  izšķirs Latvijas Republikas tiesa, kuras piekritību nosaka pēc Izpildītāja juridiskās adreses.

19.  Šiem noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie likumi un normatīvie akti.

Šie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 5.oktobrī un ir uzskatāmi par Pušu starpā noslēgtu pakalpojumu līgumu no brīža, kad Izpildītājs vai tā pilnvarota persona jebkādā rakstiskā veidā  ir apstiprinājis attiecīgā Pasūtītāja pasūtījuma pieņemšanu izpildei.