Uzņēmējiem ikdienā nākas saskarties ar administratīvo slogu, bilances vērtības samazināšanos, iesaldētiem aktīviem, neiegūtu peļņu un kavētu uzņēmuma izaugsmi. 

Piedāvājam  konkrētus risinājumus, lai šādas situācijas nepieļautu.

Pirmkārt, svarīgi pārbaudīt informāciju par sadarbības partneri pirms darījuma noslēgšanas - maksātspēju, finansiālo stāvokli un maksāšanas kultūru kopumā, arī negatīvo informāciju, piemēram, parādus vai riskantus darījumu partnerus. Informācija tiek iegūta no dažādām kredītinformācijas datu bāzēm. Izvērtējot klienta sadarbības partneri tiek ņemtas vērā un izmantotas Valsts Ieņēmumu Dienesta vadlīnijas un ieteikumi attiecībā uz darījumu partnera uzticamības novērtēšanu.

Otrkārt, iespējams izstrādāt klienta darbības specifikai pielāgotu kredītrisku vadības procedūru. Tās ietvaros tiek izveidota kārtība kā uzņēmuma iekšienē notiek komunikācija, tiek ziņots par izrakstītā rēķina nokavētu apmaksas termiņu, un noteikts veids kā klienta debitori tiks informēti par parāda esamību, parāda apmaksas iespējām un sekām nemaksāšanas gadījumā. 

Treškārt, nepieciešams veikt savlaicīgas aktivitātes kavējuma novēršanai. Līgumos, skaidri un nepārprotami, jānosaka rēķinu apmaksas kārtība un termiņi. Brīdinājuma zīmogs, kas iekļauts rēķinā, disciplinē un informē par nelabvēlīgām sekām, kas var iestāties, ja rēķins netiks apmaksāts savlaicīgi. Pie nelabvēlīgām sekām var pieskaitīt informācijas par kavēto maksājumu izvietošanu Kredītinformācijas biroja datu bāzē (vai attiecīgi citā, kavētāja valstī esošā kredītinformācijas uzkrājēja datu bāzē).

Ceturtkārt, svarīga ir juridiski korekti sagatavota un tālredzīga dokumentācija, kas ļauj paredzēt riskus vienā vai citā jomā. Uzņēmuma dokumenti visbiežāk nav sagatavoti tam, lai tos vēlāk vērtētu, piemēram, tiesa, izšķirot strīdu. Tādā gadījumā, juridisku šķēršļu un nekorekti noformētas dokumentācijas dēļ uzņēmums prāvas zaudē vai patērē ļoti daudz laika novēršot šādas kļūdas, dodot iespējas negodprātīgiem darījumu partneriem izvairīties no savu saistību izpildes.

Piektkārt, brīnumi nenotiek. Ja darījumu partneris kavē saistību izpildi, negaidiet ilgāk par 30 dienām. Jo jaunāks parāds, jo lielākas iespējas to atgūt un mazākas apkalpošanas izmaksas.